آفت پروانه فري گردو – Zeuzera spp

لاروهاي جوان اين آفت از قسمت هاي داخلي پوست تغذيه مي كنند. شاخه هاي اصلي و شاخه هاي جوان را سوراخ كرده و در داخل آنها به شفيره تبديل مي شوند. برگها و شاخه هاي آلوده پژمرده شده و از بين مي روند. لاروهاي رشد كرده اين آفت به طول ۵تا۷سانتي متر و به رنگ صورتي مايل به قرمز هستنددر حاليكه پروانه ها به رنگ سفيد بوده و بالهاي زيبايي دارند.
مبارزه:
برای مبارزه بااين آفت پنبه هاي آغشته به بي سولفات كربن،پارادي كلرونبزن يا استيل استات را داخل سوراخهاقرار داده وبا گل آنها را مسدود مي كنند.

آفت شته گردو – Chromaphis jugtanicola
آفت ابريشم باف ناجور گردو – Lymantria obfuscata
آفت مگس پوست خوار ميوه گردو – rhagoletis cingulata
آفت شپشک گردو – alcidodes porrectirostris
بیماری بلایت گردو

آفت کرم گردو

آفت پروانه فري گردو - Zeuzera spp
آفت پروانه فري گردو – Zeuzera spp