بيماري آنتراكنوز گردو – Jnomonia leptostyea

عامل بيماري قارچي است كه در بهار بسيار سرد و مرطوب ،يا در اواخر تابستان وقتي كه دماي هوا پايين مي افتد و رطوبت بالا مي رود بيشتر ظاهر مي شود. برگ درخت گردو حساسترين اندام آن است و اغــــلب زودتر از ســــــــاير اندام ها ي درخت به اين قا رچ آلوده مي شو د .اولين علائم ظاهري روي برگ ،لكه هاي نامنظم خاكستري تا قهوه اي رنگ با حاشيه قهوه اي سوخته و ابعاد نسبتا بزرگي است كه روي برگ درخت گردو ظاهر و سبب ريزش برگها ي زرد قبل از خزان مي شود. علامت ظهور و خسارت اين قارچ روي شاخه ها ، لكه هاي دراز تر و فرو رفته تري است در هنگام طغيان و شدت آلودگي ،لكه هاي گردو ،قهوهاي و سياه رنگي فقط روي پوست سبز گردو ظاهر مي شوند كه اندازه ميوه را كوچك و مغز گردو را نارس نگه مي دارد . مبارزه براي جلوگيري از گسترش بيماري برگهاي ريخته شده بايد جمع آوري و سوزانده شوند .براي مبارزه با اين قارچ سمپاشي بازينب يا كا پتان (۰۰۱/۰) هنگام ظهور برگها ضروري است و بعد از سمپاشي دوم وسوم نيز با فواصل دو هفته يكبار بايد صورت گيرد.

بیماری باكتريوز – بلايت گردو
بيماري لكه برگي گردو – Microstroma jaglandui
آفت كچلي گردو – Gracillaria roscipinnella
آفت شته گردو – Chromaphis jugtanicola
آفت پروانه فري گردو – Zeuzera spp
آفت ابريشم باف ناجور گردو – Lymantria obfuscata
آفت مگس پوست خوار ميوه گردو – rhagoletis cingulata
آفت شپشک گردو – alcidodes porrectirostris
بیماری بلایت گردو

آفت کرم گردو

بيماري آنتراكنوز گردو
بيماري آنتراكنوز گردو