بیماری شانكر عميق پوست گردو-Erwinia rubrifaciens

شكافهاي طولي بزرگ در روي پوست تنه و شاخه ها از علائم خارجي بيماري شانكر است .از محل اين شكافها مخلوطي از شيره گياهي و باكتري عامل بيماري خارج مي شود . ترشحات باكتري به رنگ قهوه اي تا قهوه اي تيره در مي آيد و بعد از خشك شدن به نظر مي رسد كه از محل شكافها خون خارج شده است .باكتري عامل بيماري بجز زمستان در تمام طول سال مي تواند گردو را آلوده كند .مبارزه شيميايي نمي تواند اين بيماري را كنترل كند لذا بايد روش هاي پيشگيري رعايت شود . به دليل اينكه بيماري شانكر با كاهش رشد همراه است لذا نگه داشتن درخت در شرايط خوب با استفاده از تدابير زراعي ضروري است. با استفاده از تا نسيو متر بايد زمان و مقدار مناسب آبياري تعيين گردد. بعلاوه بايد از زخمي شدن شاخه ها در هنگام برداشت نيز جلوگيري شود .

آفت كچلي گردو – Gracillaria roscipinnella
آفت شته گردو – Chromaphis jugtanicola
آفت پروانه فري گردو – Zeuzera spp
آفت ابريشم باف ناجور گردو – Lymantria obfuscata
آفت مگس پوست خوار ميوه گردو – rhagoletis cingulata
آفت شپشک گردو – alcidodes porrectirostris
بیماری بلایت گردو

آفت کرم گردو

بیماری شانكر عميق پوست گردو
بیماری شانكر عميق پوست گردو