كرم ميوه گردو – Paramyelois transitella

بر خلاف كرم گردوكه فقط يك لارو در داخل ميوه هاي آلوده وجود دارد در صورت حمله اين آفت چندين لارودر داخل يك ميوه مشاهده مي شود. لارو نسل اول و دوم در طول بهار و تا بستان به ميوه ها خسارت ديده و موميايي شده حمله مي كند،ولي لارو نسل سوم از طريق پوست سبز ترك خورده خسارت زيادي به مـــــيوه ها وارد مي كند.
مبارزه :
۱-حذف ميوه هاي موميايي شده ۲-مبارزه با كرم گردو كه زمينه را براي فعاليت اين آفت فراهم مي كند ۳-مبارزه با بلايت گردو۴-برداشت سريع ميوه ها پس از ترك برداشتن پوست سبز ۵- تيمار ميوه هاي با سموم گازي

آفت مگس پوست خوار ميوه گردو – rhagoletis cingulata

آفت شپشک گردو – alcidodes porrectirostris

بیماری بلایت گردو

آفت کرم گردو

درخت گردو پیوندی
درخت گردو پیوندی