نهال گردو خوشه اي پا كوتاه

نهال گردو خوشه اي پا كوتاه

نهال گردو خوشه ای پاکوتاه

از ارقام نهال گردو میتوان به نهال گردو خوشه ای پاکوتاه اشاره کرد این رقم به دلیل زودبارده بوده بودن

ارتفاع زیادی نمیگیرد و به صورت خوشه ای گردو دارد