پوسيدگي ريشه وطوقه گردو ناشي از فيتو فتورا

تعدادي از گونه هاي phytophthora spp موجب پوسيدگي ريشه ،پوسيدگي طوقه يا هر دو مي شوند.علائم عمومي بيماري بصورت برگهاي كوچك زرد ،خزان زود هنگام كاهــش عملكرد ،خشكيدگي سر شاخه ها و بالاخره از بين رفتن و مرگ درخت است.علائم بيــــــماري بسته به گونه فيتوفترا ،درجه حرارت ،رطوبت خاك و مقاومت نسبي پايه به تدريج در برخي سالها ظاهر مي شود پوسيدگي طوقه ابتدا به صورت لكه هاي متعدد در اطراف طوقه ظاهر شده كه در مراحل بعد اين لكه ها به هم پيوسته تنه درخت را احاطه كرده وموجب مرگ آن مي شود .پوسيدگي ريشه ابتدا در نتيجه آلودگي ريشه هاي بزرگ و كوچك شروع مي شود ودر مراحل بعد ي سيستم داخلي ريشه تخريب مي گردد .حتي در صورت استفاده از سموم گازي نيز ريشه كن كردن فيتوفترا از خاك غير ممكن است . بنابراين تدابير پيشگيري كنند، مثل زهكشي مناسب جلوگيري از آلودگي هنگام عمليات زراعي ،محافظت محل پيوند و قرار دادن آن در بالاتر از سطح خاك و استفاده ازپايه هاي بسيار مقاوم براي مبارزه با پوسيدگي ريشه وطوقه بايد در نظر گرفته شود.

آفت كچلي گردو – Gracillaria roscipinnella
آفت شته گردو – Chromaphis jugtanicola
آفت پروانه فري گردو – Zeuzera spp
آفت ابريشم باف ناجور گردو – Lymantria obfuscata
آفت مگس پوست خوار ميوه گردو – rhagoletis cingulata
آفت شپشک گردو – alcidodes porrectirostris
بیماری بلایت گردو

آفت کرم گردو

درخت گردو پیوندی
درخت گردو پیوندی