گردو پدرو – درخت گردو Pedro

گردو پدرو – درخت گردو Pedro

گردو

گردو پدرو – درخت گردو

قیمت فروش نهال گردو پدرو – درخت گردوPedro

 • مشخصات  فنی درخت گردو- Howard walnuts –  درخت  گردو پدرو زودبازده به شرح ذیل میباشد

 • گردو پدرو
  گردو پدرو

  میزان آبیاری  – درخت گردو پدرو  زودبازده  – در فصول مختلف سال
  ماه فروردین ،ماه اردیبهشت ، ماه خرداد هر ۱5 روز یکبار و تیر ،ماه مرداد ،ماه شهریور ، ماه مهر هر 10 روز یکبار

  خصوصیات –  درخت گردو پدرو–دیرگل ، کوتاه قد ، زودبازده

 • آموزش روش هرس-گردو پدرو

  هرس – درخت گردو پدرو زودبازده –   به دوروش  فرم دهی در اواخر تابستان ، هرس باردهی در اواخر پاییز و اواخر زمستان انجام میپذیرد

 • میزان باردهی درخت گردو هوارد زودبازده   در هکتاربستگی به میزان رشد درخت در طی 5سال اول و شرایط آبیاری منظم- کودهی مناسب و مقابله با آفات میباشد که در شرایط ایدال تا 3تن محصول دهی دارد

 • جهت کاشت –  درخت گردو پدرو زودبازده – رعایت فواصل کاشت-  درخت گردو پدرو  -زودبازده  6*8 الزامی میباشد

 • آفات و بیماریهای درخت گردو پدرو

 • کرم میوه Paramyelois transitella

 • مگس پوست خوار میوه گردو rhagoletis cingulata

  سوسک شاخک بلند : Batocera horsfield

  بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandu

  خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis

گردو پدرو
گردو پدرو
گردو پدرو
گردو پدرو
گردو
گردو

Pedro