آشنایی با آفت شته سبز سیب و پیشگیری از خسارت

  • #شته سبز سیب
    Aphis mali )pomi)

اين شته در باغات سیب وجود دارد. اين آفت به برگ و نوك شاخه‌هاي نورس، جوانه‌ها حتي گلها نيز خسارت مي‌زند و باعث کاهش محصول مي‌گردد. گياهان ميزبان آن شامل #درخت_سيب،#درخت_ گلابي، درخت_به، درخت_زالزالك و ازگيل مي‌باشد. در #نهالستان‌ها و روي #درختان جوان خسارتش بسيار شديد است. حمله شديد آن در #باغهاي بارده نيز به فراواني ديده مي‌شود. در #درختان چه پير و چه جوان پاجوش‌ها بيشتر در معرض حمله اين شته قرار دارند. بر اثر تغذيه اين حشره برگهاي جوان تغيير شكل مي‌دهند. در اين گونه، پيچش برگها غالباً عرضي است و برگهاي جوان انتهايي بيشتر از همه در معرض حمله قرار دارند و بيشترين خسارت را مي‌بينند