ماشین آلات برداشت گردو ،

ماشین آلات برداشت گردو ،

ماشین آلات برداشت گردو عمليات پس از برداشت به منظور بهره وري هرچه بهتر محصولات صورت مي گيرد. در مورد گردو نيز حذف سريع پوست سبز آن از فرايندهاي مهم در ارتقاي کيفيت آن است، بنابر اين با توجه به ميزان گردوي توليد شده در ايران و لزوم جلوگيري از تلفات هر چه بيشتر محصولات،

ادامه مطلب