نهال گردو پیوندی -درخت گردو

نهالستان گردو-درخت گردو پیوندی

نهال گردو پیوندی چندلر

نهال گردو پیوندی فرنو

نهال گردو پیوندی ژنوتیب برتر

نهالستان گردو پیوندی

 

گردو

گردو

گردو پدرو

گردو پدرو

نهال گردو

نهال گردو

گردو

گردو

نمایش یک نتیجه