هرس درختان گردو

 هرس درختان گردو با توجه به اینکه درخت گردو درختی حجیم و گسترده است، اگر به حال خود رها شود پس از چند سال تبدیل به درختی با شاخ و برگ متراکم و درهم می شود هرس درختان گردو از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. چگونگی هرس درخت گردو بطور کلی هرس گردو شامل حذف

ادامه مطلب